Nawigacja

Regulamin świetlicy

 1. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III, których  obydwoje rodziców pracuje, dzieci z rodzin zastępczych, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzin niepełnych, wielodzietnych. W dalszej kolejności uczniowie klas IV.
 2. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe w szkole po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców konkretnych dni i godzin zajęć.
 3.  Zapisy do świetlicy szkolnej dokonywane są corocznie na podstawie Karty Zgłoszenia.
 4. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna .
 5. Świetlica szkolna jest czynna w godz.  6.30 – 16.30.
 6. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy nie później niż do godziny 16.30.
 7. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach pracy placówki oraz braku kontaktu z rodzicami lub osobami wyznaczonymi do odbioru dziecko może być przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 8. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 9. Uczniowie przebywający przed godziną 6.30 w szkole nie podlegają opiece wychowawców świetlicy.
 10. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie  Zgłoszenia.
 11. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu opuszczania świetlicy przez dziecko nie zawarte w Karcie Zgłoszenia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 12. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy ma obowiązek powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 13. Brak pisemnej informacji od rodziców uniemożliwia opuszczenie przez dziecko świetlicy.
 14.  Ze względów bezpieczeństwa dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczne polecenie rodzica. Rodzic nie może umawiać się z dzieckiem przed szkołą, itp.
 15.  Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy tylko za pisemnym pozwoleniem.
 16.  Uczeń, który nie ukończył 7 – go roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy. W uzasadnionych przypadkach może być odebrany przez rodzeństwo  mające powyżej 10 roku życia (po okazaniu pisemnej zgody rodziców). Podstawa prawna Ustawa z dn. 20  czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”  Art. 43.1.
 17. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia kart zgłoszeń oraz aktualizacji danych.
 18. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione przez dziecko zabawki oraz inne wartościowe  rzeczy będące jego własnością.
 19. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia zapisanego do placówki jest obowiązkowe.
 20. Uczeń może być wypisany ze świetlicy w przypadku ciągłej nieusprawiedliwionej  nieobecności powyżej miesiąca, na podstawie ustnej lub pisemnej deklaracji zgłoszonej przez rodziców  opiekunów prawnych u nauczyciela świetlicy
 21. Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, zachowania higieny oraz poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 22. Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na jego ogólna ocenę zachowania. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża  jego własnemu bezpieczeństwu  oraz bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze   (współpraca  z rodzicami, pedagogiem  i psychologiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie, możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać zawieszona.
 23. Uczniowie uczęszczający na zajęcia do świetlicy szkolnej powinni dostarczyć  wyprawkę składającą  się artykułów papierniczych oraz innych materiałów potrzebnych do zajęć.
 24. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać

      z kierownikiem placówki i wychowawcami.

 1. Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy w świetlicy znajdują się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie
  ul. Kościuszki 17
  37-100 Łańcut

 • 17 225 28 22

Galeria zdjęć