Nawigacja

Regulamin

Regulamin

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

Wolontariat w naszej szkole istnieje od niedawna. Są w nim wolontariusze, którzy chętnie pomagają innym. Dzięki temu, swoim zaparciem, dobrą wolą oraz chęcią niesienia pomocy potrzebującym,  nauczyli się pracy nad sobą poprzez realizację  powierzonych obowiązków, a co za tym idzie odpowiedzialności za podejmowane zadania.

Zakres działań Klubu obejmuje w głównej mierze  pomoc koleżeńską i opiera się  na bliskich kontaktach

z Samorządem Uczniowskim, Dyrekcją, Nauczycielami i Pracownikami szkoły. Współpracujemy również
z Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci, Domem Dziecka w Rzeszowie i Łopuszce Małej, Domem Opieki Społecznej w Łańcucie oraz schroniskiem dla zwierząt. Przystępujemy również  do ogólnopolskiej akcji  Szlachetna Paczka oraz bieżemy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wspieramy także Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio oraz Fundację
Pro Spe.

 

Zachęcamy rodziców do podjęcia rozmów z własnym dzieckiem – czy warto
w tego typu akcje się angażować, w jaki sposób mogą pomagać innym, dlaczego warto pomagać.

 

Założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu to:

 • Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
 • Umożliwianie młodym ludziom podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych  chorych, samotnych.
 • Pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach. Utworzenie Szkolnego Klubu Wolontariatu  pozwala chęć służenia innym  zamienić w przemyślane, rozplanowane, długofalowe działania. Praca w zespole uczy odpowiedzialności za inne osoby i daje szanse współdziałania. Uczniowie dzielą się zadaniami, zgłaszają swoje uwagi, wątpliwości, uczą się argumentowania i strategicznego myślenia.

 

Co daje młodemu wolontariuszowi praca w grupie?

 • Dzięki pracy w grupie wolontariusz wie, że nie jest sam, są wokół ludzie, z którymi można się podzielić sukcesem, ale także otrzymać wsparcie.
 • Grupa daje poczucie siły więzi i bezpieczeństwa.
 • Praca w grupie uczy współpracy, pomaga odnaleźć własne miejsce, co sprzyja poczuciu własnej wartości, samorealizacji.

 

 

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu  przy Szkole Podstawowej N2

 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie

 

 

1. Postanowienia ogólne.

 

1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych lub na rzecz społeczności lokalnej, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

 

2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

 

3. Wolontariat szkolny - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, ekologiczne, przyrodnicze, kulturalne.

 

4. Cele i zadania Klubu są spójne z Programem Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 2

im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie.

 

2. Cele i działania.

 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

 

4. Kształtowanie postaw prospołecznych.

 

3. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

4. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

 

5. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnymi/ lub akcyjnym.

 

6. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

 

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich, działań edukacyjnych.

 

8. Nauka samorządności.

 

9. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.

 

 

3. Prawa wolontariusza.

 

1. Do Szkolnego Klubu Wolontariatu  mogą  należeć uczniowie z  klas IV-VIII SP 2

w Łańcucie.

 

2. Członkowie Klubu  pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o sobie.

 

3. Wolontariusz ma prawo mieć jasno określony zakres pracy, decydować o rodzaju

i częstotliwości działań, jakie wykonywać będzie w ramach porozumienia.

 

4. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki

w szkole i pomocy w domu.

 

5.Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

 

6. Każdy uczeń z klas IV- VIII  może przystąpić do Szkolnego Klubu Wolontariatu  jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.

 

 

4. Obowiązki wolontariusza.

 

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w

wolontariacie (porozumienie).

 

2. Członkowie Klubu  systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w

spotkaniach i warsztatach.

 

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

 

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

 

5.Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

 

6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.

 

7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu

Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz po trzech miesiącach nieusprawiedliwionego braku aktywności.

 

8.Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają potwierdzone przez nauczyciela.

 

5. Nagradzanie wolontariuszy.

 

1.Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

 

a) pochwałę dyrektora na szkolnym apelu,

 

b) przyznanie dyplomu,

 

c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,

 

  d) pisemne podziękowanie dla rodziców,

 

e) uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz wolontariatu. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szklonych.

2. Uczniowie, którzy wyróżniają się  największą ilością  godzin oraz działań szkolnych i pozaszkolnych  poświeconych wolontariatowi  otrzymają specjalne wyróżnienie i tytuł super wolontariusza

 

 

 

 

Kodeks etyczny wolontariusza

 

1. Być pewnym-  Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

2. Być przekonanym-  Nie oferuj swojej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

 3. Być lojalnym-  Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w  innych.

 4. Przestrzegać zasad- Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

5. Mówić otwarcie- Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.

6. Chętnie uczyć się- rozszerzaj swoją wiedzę.

7. Stale się rozwijać- Staraj się  wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą- Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

 9. Być osobą, na której można polegać- Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

10. Działaj w zespole- Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

 

                                                                        Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie
  ul. Kościuszki 17
  37-100 Łańcut

 • 17 225 28 22

Galeria zdjęć